เสนอข้อมูล: 10 เว็บไซต์ที่คุณควรรู้เกี่ยวกับ

1. สำนักงานคณะกรรมการการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) – เว็บไซต์ที่ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทย

2. กรมทรัพยากรธรณี (DMR) – เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลและบริการที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรณีของประเทศไทย

3. กรมการขนส่งทางบก (กขส.) – เว็บไซต์ที่ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่งทางบกในประเทศไทย

4. กรมศุลกากร (สศก.) – เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลและบริการที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า-ส่งออกสินค้าของประเทศไทย

5. กรมสรรพสามิต (สสส.) – เว็บไซต์ที่ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐานสินค้าและบริการต่าง ๆ ในประเทศไทย

6. สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง – เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลและบริการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการการเงินของประเทศไทย

7. สถาบันการเงินและประกันสังคม (กสจ.) – เว็บไซต์ที่ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงินและประกันสังคมในประเทศไทย

8. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า – เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลและบริการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาธุรกิจการค้าในประเทศไทย

9. กรมฝนหลวงและการบินเชียงใหม่ – เว็บไซต์ที่ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ฝนหลวงและการบินในภาคเหนือของประเทศไทย

10. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ – เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลและบริการที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพในจังหวัดเชียงใหม่